Privacy Policy

Η χρήση και περιήγηση της σελίδας είναι δυνατή χωρίς ένδειξη προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων θέλει να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας, θα μπορούσε να καταστεί αναγκαία η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη και δεν υπάρχει νομική βάση για την επεξεργασία αυτή, γενικά λαμβάνουμε τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου ενός προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, πρέπει πάντοτε να συνάδουν με τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων (GDPR) και σύμφωνα με την ειδική για κάθε χώρα προστασία δεδομένων κανονισμούς που ισχύουν για τον ιστότοπο hackney.gr Με τη δήλωση αυτή προστασίας δεδομένων, η επιχείρησή μας θα ήθελε να ενημερώσει το ευρύ κοινό για τη φύση, το πεδίο εφαρμογής και το σκοπό των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα ενημερώνονται, μέσω αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων, για τα δικαιώματα τα οποία έχουν.

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας, το hackney.gr έχει εφαρμόσει πολυάριθμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει την πληρέστερη προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Ωστόσο, οι μεταδόσεις δεδομένων που βασίζονται στο διαδίκτυο ενδέχεται κατά βάση να παρουσιάζουν κενά ασφαλείας, επομένως δεν είναι εγγυημένη η απόλυτη προστασία. Για το λόγο αυτό, κάθε υποκείμενο δεδομένων είναι ελεύθερο να μεταφέρει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εμάς μέσω εναλλακτικών μέσων, π.χ. από το τηλέφωνο.

1. Ορισμοί

Η πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής του hackney.gr βασίζεται στην ορολογία που χρησιμοποιείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη και ρυθμιστή για την έγκριση του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων (DS-GVO). Η πολιτική μας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής πρέπει να είναι εύκολη στην ανάγνωση και κατανόηση τόσο για το κοινό όσο και για τους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Για να διασφαλιστεί αυτό, θα θέλαμε να εξηγήσουμε εκ των προτέρων την ορολογία που χρησιμοποιείται.

Χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους όρους σε αυτήν την πολιτική απορρήτου, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων:

α) Προσωπικά δεδομένα Τα προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με ένα φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να προσδιοριστεί (εφεξής "το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα"). Ένα άτομο θεωρείται ότι έχει προσδιοριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω της ανάθεσης σε ένα αναγνωριστικό, όπως ένα όνομα, έναν αριθμό αναγνώρισης, τα δεδομένα θέσης, σε ένα ηλεκτρονικό αναγνωριστικό ή σε ένα ή περισσότερα ειδικά χαρακτηριστικά που αντανακλούν τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, πνευματική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.

β) Υποκείμενο των δεδομένων / πρόσωπο που επηρεάζεται Το προσβεβλημένο πρόσωπο είναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να αναγνωριστεί και του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

γ) Επεξεργασία Η Επεξεργασία αφορά κάθε λειτουργία που εκτελείται με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων διαδικασιών ή οποιαδήποτε διαδικασία που σχετίζεται με τα προσωπικά δεδομένα όπως η καταγραφή, η συλλογή, η οργάνωση, η διαρρύθμιση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η τροποποίηση, η ανάκτηση πληροφοριών, η χρήση, γνωστοποίηση με υποβολή, διάδοση ή άλλη μορφή παροχής, συμφιλίωσης ή σύνδεσης, περιορισμού, διαγραφής ή καταστροφής.

δ) Περιορισμός της επεξεργασίας Περιορισμός της επεξεργασίας είναι η επισήμανση των αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων με σκοπό τον περιορισμό της μελλοντικής επεξεργασίας τους.

ε) Προφίλ Προφίλ είναι οποιοδήποτε είδος της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία είναι ότι αυτά τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών που αφορούν φυσικό πρόσωπο, ιδίως σε θέματα που σχετίζονται με την εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, την προσωπική Ανάλυση ή πρόβλεψη προτιμήσεων, συμφερόντων, αξιοπιστίας, συμπεριφοράς, εντοπισμού ή μετεγκατάστασης αυτού του φυσικού προσώπου.

ζ) Ψευδωνυμοποίηση Ψευδωνυμοποίηση είναι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν μπορούν πλέον να ανατεθούν σε ένα συγκεκριμένο θέμα, χωρίς τη βοήθεια των πρόσθετων πληροφοριών. Για τον λόγο αυτό διατηρούνται χωριστά και τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν έχουν εκχωρηθεί σε αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο.

η) Υπεύθυνος ή υπεύθυνος επεξεργασίας Ο υπεύθυνος ή ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο φορέας ή ο οργανισμός που αποφασίζει μόνη ή σε συνεννόηση με άλλους για τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν οι σκοποί και τα μέσα αυτής της επεξεργασίας καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή από το δίκαιο των κρατών μελών, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον χαρακτηρισμό του μπορούν να προβλέπονται από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία.

θ) Επεξεργαστής Ο επεξεργαστής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας.

i) Παραλήπτης Ο παραλήπτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, φορέας ή άλλη οντότητα στην οποία αποκαλύπτονται τα προσωπικά δεδομένα, ανεξάρτητα από το αν είναι τρίτο μέρος ή όχι. Ωστόσο, οι αρχές που ενδέχεται να λαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας σε σχέση με συγκεκριμένη αποστολή δεν θεωρούνται δικαιούχοι.

κ) Τρίτος Τρίτος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, φορέας ή φορέας εκτός από το υποκείμενο των δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ο μεταποιητής και τα πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί υπό την άμεση ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του μεταποιητή να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα..

λ) Συναίνεση Η συναίνεση είναι εθελοντικές για τη συγκεκριμένη περίπτωση και κατηγορηματικά παραδίδονται από το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνοντας με τη μορφή μιας δήλωσης ή άλλη αναγνωρίσιμη θετική πράξη με την οποία νοείται το πρόσωπο που συμφωνεί με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που το αφορούν.

2. Όνομα και διεύθυνση του υπεύθυνος επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος κατά την έννοια του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων, άλλοι νόμοι περί προστασίας δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις προστασίας δεδομένων είναι:

hackney– Στέφανος Λέτσιτς Σόφτσης

Καθολικών 1 54629 Θεσσαλονίκη Ελλάδα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@hackney.gr Ιστοσελίδα: hackney.gr

3. Cookies

Οι ιστοσελίδα του hackney.gr χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται και καταθέτονται σε ένα σύστημα υπολογιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο Internet. Πολλοί ιστότοποι και server χρησιμοποιούν cookies. Πολλά cookies περιέχουν ένα λεγόμενο αναγνωριστικό cookie . Το αναγνωριστικό cookie είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό του cookie. Αποτελείται από μια ακολουθία, μέσω της οποίας η ιστοσελίδες και ο server μπορεί να ανατεθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet, όπου το cookie αποθηκεύεται. Αυτό επιτρέπει στις ιστοσελίδες και τους server που επισκέφτηκαν να διακρίνουν το πρόγραμμα περιήγησης του ατόμου από άλλα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο που περιέχουν άλλα cookies. Ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Web μπορεί να αναγνωριστεί και προσδιοριστή από το μοναδικό αναγνωριστικό cookie.

Χρησιμοποιώντας τα cookies, το hackney.gr μπορεί να προσφέρει στους χρήστες αυτού του ιστότοπου πιο φιλικές προς το χρήστη υπηρεσίες που δεν θα ήταν δυνατές χωρίς cookies. Μέσω ενός cookie οι πληροφορίες και οι προσφορές στον ιστότοπό μας μπορούν να βελτιστοποιηθούν με την έννοια του χρήστη. Τα cookies μας επιτρέπουν, όπως ήδη αναφέρθηκε, να αναγνωρίσουμε τους χρήστες της ιστοσελίδας μας. Ο σκοπός αυτής της αναγνώρισης είναι να διευκολύνει τους χρήστες να χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Ο χρήστης της ιστοσελίδας που χρησιμοποιεί cookies, για παράδειγμα, δεν χρειάζεται κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα να εισάγει πάλι τα δεδομένα πρόσβασης του επειδή έχει ληφθεί από το διαδίκτυο και αποθηκεύονται στο σύστημα του υπολογιστή του cookie χρήστη. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το cookie ενός καλαθιού αγορών στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα θυμάται τα στοιχεία που έχει τοποθετήσει ένας πελάτης στο εικονικό καλάθι αγορών μέσω ενός cookie.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να εμποδίσει τη ρύθμιση των cookies μέσω του ιστοτόπου μας ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Internet και έτσι να αντικρούσει μόνιμα τη ρύθμιση των cookies. Επιπλέον, τα ήδη ορισθέντα cookies μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω προγράμματος περιήγησης στο Internet ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού. Αυτό είναι δυνατό σε όλα τα κοινά προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο. Εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα απενεργοποιεί τη ρύθμιση των cookies στο χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν πλήρως όλες οι λειτουργίες του ιστοτόπου μας.

4. Συλλογή γενικών δεδομένων και πληροφοριών

Ο δικτυακός τόπος του hackney.gr συλλέγει μια σειρά γενικών δεδομένων και πληροφοριών κάθε φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπο κάποιος που έχει προσβληθεί ή ένα αυτοματοποιημένο σύστημα. Αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής του server. Μπορεί να ανιχνευθεί (1) ο τύπος και έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται, (2) το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από το σύστημα πρόσβασης, (3) η ιστοσελίδα από την οποία ένα σύστημα προτρέπει στην ιστοσελίδα μας (λεγόμενα παραπομπής), (4) τους υπο-ιστότοπους, στους οποίους έχετε πρόσβαση μέσω ενός συστήματος πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας,(5) την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης στον δικτυακό τόπο, (6) διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (διεύθυνση IP), (7) πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου του συστήματος πρόσβασης και (8) άλλα παρόμοια δεδομένα και πληροφορίες που χρησιμοποιούνται σε περίπτωση επιθέσεων στα συστήματα πληροφορικής μας. Όταν χρησιμοποιείτε αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες, το hackney.gr δεν συνάγει συμπεράσματα σχετικά με τον ενδιαφερόμενο. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες (1) για να λειτουργεί το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας σωστά, (2) να βελτιστοποιήσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας καθώς και τη διαφήμιση της (3) η συνέχιση της λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής μας και την τεχνολογία της ιστοσελίδας μας, καθώς και ( 4) να παρέχει στις αρχές επιβολής του νόμου τις απαραίτητες πληροφορίες για την επιβολή του νόμου σε περίπτωση κυβερνοπαρακολούθησης.

Το hackney.gr αναλύει αυτά τα δεδομένα και πληροφορίες που συλλέγονται ανώνυμα αφενός στατιστικά και περαιτέρω με στόχο την αύξηση της προστασίας δεδομένων και της ασφάλειας των δεδομένων στην εταιρία μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε ένα βέλτιστο επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε. Τα ανώνυμα δεδομένα των αρχείων καταγραφής server αποθηκεύονται ξεχωριστά από όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από ένα άτομο που επηρεάζεται.

5. Εγγραφή στην ιστοσελίδα μας

Το υποκείμενο έχει τη δυνατότητα εγγραφής στην ιστοσελίδα του υπευθύνου επεξεργασίας παρέχοντας προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα που αποστέλλονται στον υπεύθυνο προέρχονται από την αντίστοιχη μάσκα εισόδου που χρησιμοποιείται για την εγγραφή. Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγονται από το υποκείμενο των δεδομένων συλλέγονται και αποθηκεύονται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για δικούς του σκοπούς. Ο ελεγκτής δεδομένων μπορεί να προκαλέσει τη μεταφορά σε έναν ή περισσότερους μεταποιητές, όπως μια υπηρεσία αποστολής δεμάτων, ο οποίος χρησιμοποιεί επίσης τα προσωπικά δεδομένα μόνο για εσωτερική χρήση που αποδίδεται στον ελεγκτή.

Με την εγγραφή στον δικτυακό τόπο του υπεύθυνου επεξεργασίας, αποθηκεύεται επίσης η διεύθυνση IP που αναθέτει ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) του υποκειμένου των δεδομένων, η ημερομηνία και η ώρα εγγραφής. Η αποθήκευση αυτών των δεδομένων γίνεται υπό το πρίσμα ότι μόνο η κατάχρηση των υπηρεσιών μας μπορεί να αποτραπεί. Αυτά τα δεδομένα σε περίπτωση ανάγκης καθιστούν δυνατή τη διευκρίνιση των διαπραχθέντων αδικημάτων. Από την άποψη αυτή, η αποθήκευση αυτών των στοιχείων είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση του υπεύθυνου επεξεργασίας. Η αποκάλυψη αυτών των δεδομένων σε τρίτους δεν λαμβάνει χώρα, εκτός εάν υπάρχει νομική υποχρέωση να διαβιβάζονται ή να αποκαλύπτονται σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Η καταχώρηση του προσώπου που επηρεάζεται με την εθελοντική παροχή των προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας ώστε να παρέχει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες που μπορούν να προσφερθούν λόγω της φύσης της υπόθεσης μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες υποκείμενο των δεδομένων. Εγγεγραμμένα πρόσωπα είναι ελεύθερα να τροποποιούν τα προσωπικά δεδομένα που δίνονται κατά την εγγραφή ανά πάσα στιγμή ή να τα διαγράφουν πλήρως από τη βάση δεδομένων του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ανά πάσα στιγμή κατόπιν αιτήσεως, παρέχει πληροφορίες σε κάθε υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με το ποια προσωπικά δεδομένα σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων είναι αποθηκευμένα. Επιπλέον, ο υπεύθυνος επεξεργασίας διορθώνει ή διαγράφει προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος ή παραπομπής του υποκειμένου των δεδομένων, εφόσον αυτό δεν έρχεται σε σύγκρουση με τυχόν θεσμοθετημένες απαιτήσεις αποθήκευσης. Όλα τα υποκείμενα δεδομένων του υπεύθυνου επεξεργασίας είναι διαθέσιμα στο υποκείμενο των δεδομένων ως πρόσωπο επαφής στο πλαίσιο αυτό.

6. Συνδρομή στο ενημερωτικό μας δελτίο

Στην ιστοσελίδα του hackney.gr, δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να εγγραφούν στο ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας μας. Ποια προσωπικά δεδομένα μεταδίδονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων όταν παραγγελθεί το ενημερωτικό δελτίο προκύπτει από τη μάσκα εισόδου που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό. Το hackney.gr ενημερώνει τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες του σε τακτικό χρονικό διάστημα μέσω ενός ενημερωτικού δελτίου για τις προσφορές της εταιρείας. Το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας μας μπορεί να παραληφθεί μόνο από τον ενδιαφερόμενο εάν (1) το υποκείμενο των δεδομένων έχει έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και (2) ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί για το ενημερωτικό δελτίο. Για νομικούς λόγους, ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης θα αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει εισαγάγει ένας ενδιαφερόμενος για πρώτη φορά για αποστολή ενημερωτικών δελτίων χρησιμοποιώντας τη διαδικασία διπλής συμμετοχής. Αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης χρησιμοποιείται για να ελέγξει εάν ο κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως ενδιαφερόμενος ενέκρινε την παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου.

Κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο, αποθηκεύουμε επίσης τη διεύθυνση IP του συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιείται από τον ενδιαφερόμενο κατά την εγγραφή, καθώς και την ημερομηνία και την ώρα εγγραφής, όπως ορίζονται από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP). Η συλλογή αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη προκειμένου να γίνει κατανοητή η (πιθανή) κατάχρηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός προσώπου σε μεταγενέστερη ημερομηνία και συνεπώς χρησιμεύει ως νομικές εγγυήσεις για τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αποστολή του ενημερωτικού μας δελτίου. Οι συνδρομητές του ενημερωτικού δελτίου μπορούν επίσης να ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της υπηρεσίας ενημερωτικών δελτίων ή την εγγραφή, όπως θα συνέβαινε σε περίπτωση αλλαγών στο ενημερωτικό δελτίο ή σε τεχνικές αλλαγές. Δεν θα υπάρξει μεταφορά των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο της υπηρεσίας ενημερωτικών δελτίων σε τρίτους. Η εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας μπορεί να τερματιστεί από τον ενδιαφερόμενο ανά πάσα στιγμή. Η συγκατάθεση για την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων που μας έχει δώσει το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Για το σκοπό της ανάκλησης της συναίνεσης, υπάρχει αντίστοιχος σύνδεσμος σε κάθε ενημερωτικό δελτίο. Είναι επίσης δυνατό να καταργήσετε την εγγραφή από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή, απευθείας στον ιστότοπο του ελεγκτή ή να ενημερώσετε τον υπεύθυνο επεξεργασίας με διαφορετικό τρόπο.

7. Παρακολούθηση ενημερωτικών δελτίων

Τα ενημερωτικά δελτία του hackney.gr περιέχουν λεγόμενα εικονοστοιχεία μέτρησης. Ένα εικονοστοιχεία μέτρησης είναι ένα μικροσκοπικό γραφικό που ενσωματώνεται σε τέτοια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται σε μορφή HTML για να επιτρέπουν την καταγραφή αρχείων καταγραφής και την ανάλυση αρχείου καταγραφής.

Αυτό επιτρέπει στατιστική αξιολόγηση της επιτυχίας ή αποτυχίας των online καμπανιών μάρκετινγκ. Με βάση το ενσωματωμένο εικονοστοιχείο, το hackney.gr μπορεί να ανιχνεύσει εάν και πότε ένα e-mail άνοιξε από ένα άτομο που επηρεάστηκε και οι σύνδεσμοι στο e-mail κλήθηκαν από τον ενδιαφερόμενο. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω των εικονοστοιχείων μέτρησης που περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία θα αποθηκεύονται και θα αξιολογούνται από τον ελεγκτή προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η παράδοση ενημερωτικών δελτίων και να προσαρμοστεί καλύτερα το περιεχόμενο των μελλοντικών ενημερωτικών δελτίων στα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους. Τα επηρεαζόμενα πρόσωπα έχουν ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη χωριστή δήλωση συναίνεσης που έγινε μέσω της διαδικασίας διπλής συμμετοχής. Μετά την ανάκληση, αυτά τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν από τον ελεγκτή. Μια ακύρωση της παραλαβής του ενημερωτικού δελτίου, στο hackney.gr ερμηνεύεται αυτόματα ως ανάκληση.

8. Επικοινωνίες μέσω της ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος του hackney.gr περιέχει πληροφορίες που απαιτούνται από το νόμο για την ταχεία ηλεκτρονική επικοινωνία με την εταιρία μας καθώς και την άμεση επικοινωνία μαζί μας, η οποία περιλαμβάνει επίσης μια γενική διεύθυνση του λεγόμενου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Εάν ένα πρόσωπο που έρχεται σε επαφή με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω μιας φόρμας επικοινωνίας, τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από το υποκείμενο δεδομένων αποθηκεύονται αυτόματα. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα, που διαβιβάζονται οικειοθελώς από ένα άτομο στον υπεύθυνο επεξεργασίας, αποθηκεύονται για το σκοπό της επεξεργασίας ή επικοινωνίας με το υποκείμενο των δεδομένων. Δεν υπάρχει γνωστοποίηση αυτών των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους.

9. Συνήθη διαγραφή και αποκλεισμός των προσωπικών δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου των δεδομένων μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού της αποθήκευσης ή, ενδεχομένως, των ευρωπαϊκών οδηγιών ή κανονισμών ή από οποιονδήποτε άλλο νομοθετικό ή νομοθετικό φορέα, προβλεπόταν. Εάν ο σκοπός αποθήκευσης παραλείπεται ή εάν λήξει η προθεσμία αποθήκευσης που ορίζεται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς ή από οποιονδήποτε άλλο σχετικό νομοθέτη, τα προσωπικά δεδομένα θα μπλοκαριστούν ή θα διαγραφούν σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις.

10. Δικαιώματα του ενδιαφερομένου

α) Δικαίωμα επιβεβαίωσης Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα, όπως χορηγείται από τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές και ρυθμιστές, να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να επιβεβαιώσει εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν βρίσκονται υπό επεξεργασία. Εάν ένα ενδιαφερόμενο άτομο επιθυμεί να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος επιβεβαίωσης, μπορεί να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του υπεύθυνου της επεξεργασίας ανά πάσα στιγμή.

β) Δικαίωμα ενημέρωσης Κάθε πρόσωπο που ασχολείται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα, εκδιδόμενο από την Ευρωπαϊκή Διευθύνουσα και Ρυθμιστική Αρχή, ανά πάσα στιγμή να λαμβάνει δωρεάν πληροφορίες από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα γι’ αυτόν και ένα αντίγραφο αυτών των πληροφοριών. Επιπλέον, ο ευρωπαίος νομοθέτης και ρυθμιστικός φορέας διαβίβασε στο υποκείμενο των δεδομένων τις ακόλουθες πληροφορίες:

τους σκοπούς της επεξεργασίας τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία οι παραλήπτες ή οι κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους τα προσωπικά δεδομένα έχουν αποκαλυφθεί ή πρόκειται να αποκαλυφθούν, ιδίως στους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή σε διεθνείς οργανισμούς εάν είναι δυνατόν, τη σχεδιαζόμενη διάρκεια για την οποία θα αποθηκευτούν τα προσωπικά δεδομένα ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, τα κριτήρια για τον καθορισμό της διάρκειας αυτής την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν ή του περιορισμού της επεξεργασίας από τον υπεύθυνο ή του δικαιώματος να αντιταχθεί στην επεξεργασία αυτή την ύπαρξη δικαιώματος προσφυγής σε εποπτική αρχή εάν τα προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων: Όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την πηγή των δεδομένων η ύπαρξη μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών σύμφωνα με το άρθρο 22, παράγραφος 1, και 4 GDPR και - τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις - σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική και το πεδίο εφαρμογής και το επιθυμητό αποτέλεσμα της επεξεργασίας αυτής για τον ενδιαφερόμενο.

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα πρόσβασης ως προς το εάν έχουν διαβιβαστεί προσωπικά δεδομένα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. Σε αυτή την περίπτωση, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λάβει πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες εγγυήσεις σε σχέση με τη μεταφορά. Εάν ένα ενδιαφερόμενο μέρος επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα ενημέρωσης, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

γ) Δικαίωμα διόρθωσης Κάθε πρόσωπο που θίγεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που έχει χορηγήσει ο ευρωπαίος νομοθέτης για να ζητήσει την άμεση διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν. Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει την συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας. Εάν ένας ενδιαφερόμενος επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα διόρθωσης, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

δ) Δικαίωμα διαγραφείς (δικαίωμα να ξεχαστεί) Κάθε πρόσωπο που επηρεάζεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που παρέχεται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τους ρυθμιστικούς φορείς να απαιτούν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να διαγράφει αμέσως τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν, υπό τον όρο ότι πληροίτε ένας από τους ακόλουθους λόγους και δεν απαιτείται η επεξεργασία: Τα προσωπικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί για τους σκοπούς αυτούς ή έχουν υποστεί άλλη επεξεργασία για τα οποία δεν είναι πλέον απαραίτητα. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθ. 6 παρ. 1 στοιχείο α DS-ΓΤΟ ή Αρθ. 9 παρ. 2 στοιχείο α GDPR υποστηρίζεται, και υπάρχει έλλειψη διαφορετικά νομική βάση για την επεξεργασία προσώπου. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 GDPR και δεν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή τα αντικείμενα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 GDPR. Τα προσωπικά δεδομένα υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία. Η διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης δυνάμει της ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Τα προσωπικά δεδομένα συλλέχθηκαν σε σχέση με τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας που προσφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 GDPR.

Εάν οποιοσδήποτε από τους παραπάνω λόγους είναι σωστός και ένας ενδιαφερόμενος επιθυμεί να μεριμνήσει για τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο hackney.gr, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας. Ο υπάλληλος του hackney.gr θα κανονίσει την άμεση εκπλήρωση της αίτησης κατάσβεσης. Εάν τα προσωπικά δεδομένα δημοσιοποιηθούν από το hackney.gr και εάν η εταιρεία μας είναι υπεύθυνη για την κατάργηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως υπεύθυνο σύμφωνα με το άρθρο 17 (1) GDPR, το hackney.gr θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη την διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος υλοποίησης τεχνικού χαρακτήρα, να ενημερώνει άλλους ελεγκτές δεδομένων που επεξεργάζονται τα δημοσιευμένα προσωπικά δεδομένα ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει διαγράψει από όλους τους άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων οποιεσδήποτε συνδέσεις με τέτοια προσωπικά δεδομένα ή αντίγραφα ή αναπαραγωγές τέτοιων προσωπικών δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία που δεν απαιτείται. Ο υπάλληλος του hackney.gr θα κανονίσει τα απαραίτητα σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

ε) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας Κάθε πρόσωπο που θίγεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα, βάσει της ευρωπαϊκής οδηγίας και της ρυθμιστικής αρχής, να απαιτεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να περιορίζει τη μεταποίηση εάν ισχύει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον ελεγκτή να επαληθεύει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων.

Η επεξεργασία είναι παράνομη, το υποκείμενο των δεδομένων αρνείται να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα και, αντίθετα, ζητεί τον περιορισμό της χρήσης των προσωπικών δεδομένων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς επεξεργασίας, αλλά το υποκείμενο των δεδομένων τους υποχρεώνει να διεκδικούν, να ασκούν ή να υπερασπίζονται νομικές αξιώσεις.

Ο ενδιαφερόμενος έχει αντίρρηση για την επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 21 παρ. 1 GDPR και δεν είναι ακόμη σαφές αν οι νόμιμοι λόγοι του υπεύθυνου προσώπου είναι μεγαλύτεροι από εκείνους του ενδιαφερομένου.

Εάν πληροίτε μια από τις παραπάνω προϋποθέσεις και το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ζητήσει τον περιορισμό των προσωπικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο hackney.gr, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας. Ο υπάλληλος του hackney.gr θα προκαλέσει τον περιορισμό της επεξεργασίας.

ζ) Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων Κάθε πρόσωπο που επηρεάζεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που απονέμονται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς προκειμένου να αποκτήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε έναν υπεύθυνο επεξεργασίας από το υποκείμενο των δεδομένων, σε δομημένη, κοινή και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Έχει επίσης το δικαίωμα να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά σε άλλο υπεύθυνο πρόσωπο χωρίς εμπόδιο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, στον οποίο παρασχέθηκαν τα προσωπικά δεδομένα, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του GDPR ή του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο β) 2 στοιχείο α) του GDPR ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του GDPR και επεξεργασία μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος δημοσίου συμφέροντος ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας, η οποία έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο. Επιπλέον, κατά την άσκηση του δικαιώματός τους στη φορητότητα δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του GDPR, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει την απευθείας διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων από τον έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλο, στο μέτρο που αυτό είναι τεχνικά εφικτό αυτό δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων. Για να διεκδικήσει το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του hackney.gr.

η) Δικαίωμα προσφυγής Κάθε πρόσωπο που αφορά η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που παρέχει η ευρωπαϊκή οδηγία και η ρυθμιστική αρχή ανά πάσα στιγμή, για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή του, κατά της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή f GDPR λαμβάνει αντίρρηση. Αυτό ισχύει και για τα χαρακτηριστικά που βασίζονται στις διατάξεις αυτές.

Το hackney.gr δεν επεξεργάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε περίπτωση αντίρρησης, εκτός αν μπορούμε να διαπιστώσουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερτερούν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή η επεξεργασία είναι για διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Εάν το hackney.gr επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την εκτέλεση άμεσης αλληλογραφίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς αυτής της διαφήμισης. Αυτό ισχύει και για τον προσδιορισμό του προφίλ, στο μέτρο που συνδέεται με αυτό το διαφημιστικό ταχυδρομείο. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία του hackney.gr για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, το hackney.gr δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς. Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα, για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή του, κατά της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, τα οποία εμφανίζονται στο πλαίσιο hackney.gr για επιστημονικούς ή ιστορικούς σκοπούς ή για στατιστικούς σκοπούς βάσει του άρθρου 89 παράγραφος 1 του GDPR καλούνται να υποβάλουν αντίρρηση, εκτός εάν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος δημοσίου συμφέροντος.

Για να ασκήσει το δικαίωμα της προσφυγής, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με οποιονδήποτε υπάλληλο της hackney.gr ή με οποιονδήποτε άλλο υπάλληλο. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι επίσης ελεύθερο, στο πλαίσιο της χρήσης των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ανεξάρτητα από την οδηγία 2002/58 / ΕΚ, να ασκεί το δικαίωμά του να ασκήσει ανακοπή μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών που χρησιμοποιούν τεχνικές προδιαγραφές.

θ) Αυτοματοποιημένες αποφάσεις σε μεμονωμένες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης Κάθε πρόσωπο που ενδιαφέρεται για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα, όπως χορηγείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη και το νομοθετικό σώμα, να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης, η οποία έχει έννομο αποτέλεσμα ή, κατά παρόμοιο τρόπο, τον επηρεάζει σημαντικά. εκτός εάν η απόφαση (1) είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπεύθυνου επεξεργασίας ή (2) επιτρέπεται από τη νομοθεσία της Ένωσης ή του κράτους μέλους στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και η νομοθεσία αυτή προβλέπει κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών καθώς και των θεμιτών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων· ή (3) με τη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν η απόφαση (1) απαιτείται για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπεύθυνου επεξεργασίας ή (2) γίνεται με τη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, το hackney.gr λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών και των εξουσιοδοτημένων προσώπων Τα συμφέροντα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστο του δικαιώματος παρέμβασης του προσώπου από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, να εκφράσει τη δική του θέση και να αμφισβητήσει την απόφαση. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να διεκδικήσει αυτοματοποιημένα δικαιώματα λήψης αποφάσεων, μπορεί να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του ελεγκτή ανά πάσα στιγμή.

ι) Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης προστασίας δεδομένων Κάθε πρόσωπο που θίγεται από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων έχει το δικαίωμα, που χορηγείται από την ευρωπαϊκή οδηγία και την ρυθμιστική αρχή, να ανακαλεί ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να διεκδικήσει το δικαίωμά του να αποσύρει τη συγκατάθεσή του, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

11. Κανονισμοί προστασίας δεδομένων για τη χρήση και χρήση του Google Analytics (με λειτουργία ανωνυμοποίησης)

Ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει σε αυτόν τον ιστότοπο το στοιχείο Google Analytics (με λειτουργία ανωνυμοποίησης). Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού. Η ανάλυση ιστού είναι η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών σε ιστότοπους. Μεταξύ άλλων, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού συλλέγει δεδομένα σχετικά με τον ιστότοπο στον οποίο ένας ενδιαφερόμενος έχει έρθει σε έναν ιστότοπο (λεγόμενοι παραπομπές), στους οποίους έχουν πρόσβαση οι υποσελίδες του ιστοτόπου ή πόσο συχνά και για ποια διάρκεια παρατήρησης προβάλλεται μια υποσελίδα. Μια ανάλυση ιστού χρησιμοποιείται κυρίως για τη βελτιστοποίηση μιας ιστοσελίδας και της ανάλυσης κόστους-οφέλους της διαφήμισης μέσω Διαδικτύου.

Η εταιρεία που λειτουργεί με το στοιχείο Google Analytics είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ΗΠΑ. Ο ελεγκτής χρησιμοποιεί την προσθήκη "_gat._anonymizeIp" για αναλύσεις ιστού μέσω του Google Analytics. Μέσω αυτής της προσθήκης, η διεύθυνση IP της πρόσβασης στο Διαδίκτυο του υποκειμένου δεδομένων θα συντομευθεί και θα ανωνυμοποιηθεί από την Google εάν η πρόσβαση στον ιστότοπό μας προέρχεται από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλο κράτος που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Ο σκοπός του στοιχείου Google Analytics είναι να αναλύσει τις ροές επισκεπτών στον ιστότοπό μας. Μεταξύ άλλων, η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα και τις πληροφορίες που λαμβάνονται για την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπού μας, την κατάρτιση ηλεκτρονικών αναφορών που δείχνουν τις δραστηριότητες στους ιστότοπούς μας και την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικών με τη χρήση του ιστότοπού μας.

Το Google Analytics χρησιμοποιεί ένα cookie στο σύστημα πληροφορικής του ενδιαφερόμενου προσώπου. Τα cookies που έχουν ήδη εξηγηθεί παραπάνω. Χρησιμοποιώντας αυτό το cookie η Google έχει τη δυνατότητα να αναλύσει τη χρήση του ιστοτόπου μας. Κάθε φορά που μια από τις σελίδες αυτού του ιστότοπου έχει πρόσβαση από τον ελεγκτή και έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο του Google Analytics, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου ατόμου ενεργοποιείται αυτόματα από το αντίστοιχο στοιχείο του Google Analytics “Να υποβάλετε δεδομένα στην Google για σκοπούς ηλεκτρονικής ανάλυσης”. Στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Google θα γνωρίζει προσωπικά δεδομένα, όπως είναι η διεύθυνση IP του ενδιαφερόμενου προσώπου, η οποία εξυπηρετεί, μεταξύ άλλων, την Google να παρακολουθεί την προέλευση των επισκεπτών και των κλικ και, στη συνέχεια, να καθιστά δυνατούς συμβιβασμούς. Το cookie αποθηκεύει προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες, όπως είναι ο χρόνος πρόσβασης, ο τόπος από τον οποίο έγινε η πρόσβαση και η συχνότητα των επισκέψεων του ιστοτόπου από το υποκείμενο των δεδομένων. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, τα προσωπικά σας στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της σύνδεσης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, μεταφέρονται στο Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτές οι προσωπικές πληροφορίες αποθηκεύονται από το Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google μπορεί να μεταφέρει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.

Το άτομο που επηρεάζεται μπορεί να εμποδίσει τη ρύθμιση των cookies μέσω του ιστότοπού μας, όπως φαίνεται παραπάνω, ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Internet και έτσι να αντικρούει μόνιμα τη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης στο Internet που χρησιμοποιείται θα εμπόδιζε επίσης τη Google να ορίσει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου προσώπου. Επιπλέον, ένα cookie που έχει ήδη οριστεί από το Google Analytics μπορεί να διαγραφεί οποιαδήποτε στιγμή μέσω του προγράμματος περιήγησης στο Internet ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί και να αποτρέψει τη συλλογή των δεδομένων που παράγονται από το Google Analytics για τη χρήση αυτού του ιστότοπου και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google. Για να γίνει αυτό, το άτομο πρέπει να κάνει λήψη και να εγκαταστήσει ένα πρόσθετο προγράμματος περιήγησης στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Αυτό το πρόσθετο προγράμματος περιήγησης ενημερώνει το Google Analytics μέσω JavaScript ότι δεν μπορούν να μεταδοθούν δεδομένα στο Google Analytics και πληροφορίες σχετικά με επισκέψεις ιστότοπων. Η εγκατάσταση του πρόσθετου προγράμματος περιήγησης θεωρείται από την Google ως αντίφαση. Εάν το σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου δεδομένων μεταγενέστερα διαγραφεί, διαμορφωθεί ή επανεγκατασταθεί, το υποκείμενο δεδομένων πρέπει να επανεγκαταστήσει το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης για να απενεργοποιήσει το Google Analytics. Εάν το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης έχει απεγκατασταθεί ή απενεργοποιηθεί από το άτομο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή από οποιοδήποτε άλλο άτομο που ανήκει στη σφαίρα ελέγχου, είναι δυνατή η επανεγκατάσταση ή η επανενεργοποίηση του πρόσθετου του προγράμματος περιήγησης.

Περισσότερες πληροφορίες και πολιτική απορρήτου της Google μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/ και http://www.google.com/analytics/terms/el.html. Το Google Analytics εξηγείται λεπτομερέστερα στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el_de/analytics/.

12. Πολιτική απορρήτου για εφαρμογή και χρήση του Instagram

Ο ελεγκτής έχει ενσωματωμένα στοιχεία της υπηρεσίας Instagram σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Instagram είναι μια υπηρεσία που χαρακτηρίζεται ως οπτικοακουστική πλατφόρμα, επιτρέποντας στους χρήστες να μοιράζονται φωτογραφίες και βίντεο και να διαδίδουν τα δεδομένα αυτά σε άλλα κοινωνικά δίκτυα. Η εταιρεία που ασχολείται με την Instagram είναι η Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, ΗΠΑ.

Κάθε επίσκεψη σε μία από τις σελίδες αυτής της ιστοσελίδας που λειτουργεί από τον ελεγκτή και στην οποία έχει ενσωματωθεί αυτόματα ένα στοιχείο Instagram (Insta-Button) προκαλεί αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στο σύστημα πληροφορικής του ενδιαφερόμενου ατόμου μέσω του αντίστοιχου στοιχείου Instagram προκαλεί τη λήψη μιας αναπαράστασης του αντίστοιχου στοιχείου του Instagram. Ως μέρος αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Instagram γνωρίζει ποιο συγκεκριμένο κάτω μέρος της ιστοσελίδας μας επισκέπτεται ο ενδιαφερόμενος.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων συνδεθεί ταυτόχρονα με το Instagram, η Instagram αναγνωρίζει με κάθε επίσκεψη στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων και καθ 'όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης παραμονής στον ιστότοπό μας, σε ποια συγκεκριμένη υποσέλιδα επισκέπτεται ο ενδιαφερόμενος. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του στοιχείου Instagram και εκχωρούνται μέσω του Instagram στο λογαριασμό Instagram του ενδιαφερόμενου προσώπου. Εάν ο ενδιαφερόμενος ενεργοποιήσει ένα από τα κουμπιά Instagram που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, τα δεδομένα και οι πληροφορίες που μεταφέρονται μαζί του ανατίθενται στον προσωπικό λογαριασμό Instagram του ενδιαφερόμενου προσώπου και αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από το Instagram. Μέσω του στοιχείου Instagram, το Instagram λαμβάνει πάντοτε πληροφορίες ότι ο ενδιαφερόμενος έχει επισκεφθεί τον ιστότοπό μας εάν ο ενδιαφερόμενος συνδεθεί ταυτόχρονα με το Instagram τη στιγμή της πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας. αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το άτομο κάνει κλικ στο στοιχείο Instagram ή όχι. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν θέλει να μεταδώσει αυτές τις πληροφορίες στο Instagram, ο τελευταίος μπορεί να εμποδίσει τη μετάδοση από το να αποσυνδεθεί από το λογαριασμό Instagram πριν τηλεφωνήσει στον ιστότοπό μας. Επιπλέον πληροφορίες και πολιτική απορρήτου του Instagram μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://help.instagram.com/155833707900388 και στη διεύθυνση https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

13. Πολιτική απορρήτου σχετικά με την εφαρμογή και χρήση του Facebook

Ο ελεγκτής έχει ενσωματωμένα στοιχεία της εταιρείας Facebook σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Facebook είναι ένα κοινωνικό δίκτυο.Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένας κοινωνικός τόπος συνάντησης με βάση το Διαδίκτυο, μια διαδικτυακή κοινότητα που συνήθως επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν στον εικονικό χώρο. Ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών ή επιτρέπει στην κοινότητα του Διαδικτύου να παρέχει προσωπικές ή επαγγελματικές πληροφορίες. Το Facebook επιτρέπει στους χρήστες του κοινωνικού δικτύου να δημιουργούν ιδιωτικά προφίλ, να ανεβάζουν φωτογραφίες και να επικοινωνούν μέσω αιτημάτων φίλων.Η εταιρεία εκμετάλλευσης του Facebook είναι το Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ. Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, εάν ο πληγέντας ζει εκτός των ΗΠΑ ή του Καναδά, είναι το Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, το λιμάνι του Μεγάλου Κανάλι, το Δουβλίνο 2, Ιρλανδία.

Κάθε επίσκεψη σε μία από τις επιμέρους σελίδες αυτής της ιστοσελίδας, η οποία λειτουργεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Facebook (plug-in στο Facebook), το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στο σύστημα πληροφορικής του ενδιαφερόμενου προσώπου αυτόματα από το αντίστοιχο Facebook Το στοιχείο προκαλεί την αναπαράσταση του αντίστοιχου στοιχείου Facebook στο Facebook για λήψη. Μια επισκόπηση όλων των προσθηκών Facebook μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=el_US. Ως μέρος αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Facebook λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ποιο συγκεκριμένο κάτω μέρος του ιστοτόπου μας επισκέπτεται ο ενδιαφερόμενος. Εάν το πρόσωπο που έχει συνδεθεί ταυτόχρονα στο Facebook, το Facebook αναγνωρίζει με κάθε επίσκεψη στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων και καθ 'όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης παραμονής στον ιστότοπό μας, ποια συγκεκριμένη κάτω πλευρά του ιστότοπού μας επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του στοιχείου Facebook και εκχωρούνται από το Facebook στον αντίστοιχο λογαριασμό Facebook του υποκειμένου των δεδομένων. Αν το άτομο ενεργοποιήσει ένα από τα κουμπιά Facebook που είναι ενσωματωμένα στην ιστοσελίδα μας, για παράδειγμα το κουμπί "Μου αρέσει" ή αν ο ενδιαφερόμενος κάνει ένα σχόλιο, το Facebook αναθέτει αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό λογαριασμό Facebook του ενδιαφερόμενου προσώπου και αποθηκεύει αυτά τα προσωπικά δεδομένα.

Το Facebook λαμβάνει πάντοτε πληροφορίες μέσω του στοιχείου Facebook στο οποίο το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα επισκέφθηκε τον ιστότοπό μας, εάν το πρόσωπο στο οποίο γίνεται η σύνδεση είναι συνδεδεμένο στο Facebook ταυτόχρονα με την πρόσβαση στον ιστότοπό μας. αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το άτομο κάνει κλικ στο στοιχείο Facebook ή όχι. Εάν μια τέτοια μεταφορά αυτών των πληροφοριών στο Facebook δεν είναι επιθυμητή από το υποκείμενο των δεδομένων, μπορεί να εμποδίσει τη μεταφορά αποσυνδέοντας τον λογαριασμό τους στο Facebook πριν τηλεφωνήσουν στην ιστοσελίδα μας.

Η πολιτική δεδομένων που δημοσιεύεται από το Facebook, η οποία διατίθεται στη διεύθυνση https://el-gr.facebook.com/privacy/explanation, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων από το Facebook. Επίσης εξηγεί ποιες επιλογές προσφέρει το Facebook για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, διατίθενται διάφορες εφαρμογές, οι οποίες καθιστούν δυνατή την καταστολή της μετάδοσης δεδομένων στο Facebook. Τέτοιες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το υποκείμενο των δεδομένων για την καταστολή της μετάδοσης δεδομένων στο Facebook.

14.Πολιτική Απορρήτου εφαρμογή και χρήση του YouTube

Ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει στοιχεία YouTube σε αυτόν τον ιστότοπο. Το YouTube είναι μια δικτυακή πύλη βίντεο που επιτρέπει στους εκδότες βίντεο να παρακολουθούν ελεύθερα βίντεο κλιπ και άλλους χρήστες για δωρεάν προβολή, αξιολόγηση και σχολιασμό. Το YouTube επιτρέπει τη δημοσίευση όλων των τύπων βίντεο, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμες όλες οι πλήρεις εκπομπές ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών, αλλά και μουσικά βίντεο, ρυμουλκούμενα ή βίντεο που έχουν κατασκευαστεί από χρήστες μέσω της διαδικτυακής πύλης. Η εταιρεία εκμετάλλευσης του YouTube είναι η εταιρεία YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ΗΠΑ. Το YouTube, LLC, είναι θυγατρική της Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ΗΠΑ.

Κάθε επίσκεψη σε μια από τις σελίδες αυτού του ιστότοπου που λειτουργεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και ενσωματώνει ένα στοιχείο YouTube (βίντεο YouTube) θα προκαλέσει αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του θέματος να αντιπροσωπεύεται από το αντίστοιχο στοιχείο του YouTube για να κατεβάσετε μια εικόνα του αντίστοιχου στοιχείου YouTube από το YouTube. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το YouTube μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.youtube.com/yt/about/en/. Ως μέρος αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το YouTube και η Google έχουν επίγνωση του συγκεκριμένου πυθμένα του ιστότοπού μας που επισκέφθηκε ο ενδιαφερόμενος.

Αν το πρόσωπο που έχει συνδεθεί στο YouTube ταυτόχρονα, το YouTube αναγνωρίζει καλώντας μια δευτερεύουσα σελίδα που περιέχει ένα βίντεο στο YouTube, στο οποίο στο κάτω μέρος του ιστοτόπου μας το άτομο που επισκέπτεται το άτομο. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από το YouTube και το Google και σχετίζονται με τον μεμονωμένο λογαριασμό YouTube.

Το YouTube και η Google θα λαμβάνουν πάντα πληροφορίες μέσω της συνιστώσας YouTube, στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων έχει επισκεφθεί τον ιστότοπό μας, εάν το άτομο που έχει υπογράψει ταυτόχρονα συνδεθεί στο YouTube τη στιγμή της πρόσβασης στον ιστότοπό μας. Aυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το άτομο κάνει κλικ σε ένα βίντεο YouTube ή όχι. Εάν η διαβίβαση αυτών των πληροφοριών στο YouTube και την Google δεν είναι επιθυμητή από το υποκείμενο των δεδομένων, μπορεί να αποτρέψει τη μετάδοση αποχωρώντας από το λογαριασμό τους στο YouTube πριν τηλεφωνήσουν στον ιστότοπό μας. Η πολιτική απορρήτου του YouTube, που διατίθεται στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/, προσδιορίζει τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση προσωπικών στοιχείων αναγνώρισης από το YouTube και την Google.

15. Πληρωμή: πολιτική απορρήτου PayPal ως μέθοδο πληρωμής

Ο ελεγκτής έχει ενσωματωμένα στοιχεία από το PayPal σε αυτόν τον ιστότοπο. Το PayPal είναι ένας πάροχος υπηρεσιών πληρωμών στο διαδίκτυο. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω λεγόμενων λογαριασμών PayPal, οι οποίοι είναι εικονικοί ιδιωτικοί ή επιχειρηματικοί λογαριασμοί. Επιπλέον, το PayPal έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται τις εικονικές πληρωμές μέσω πιστωτικών καρτών εάν ο χρήστης δεν διαθέτει λογαριασμό PayPal. Ένας λογαριασμός PayPal διαχειρίζεται μέσω μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γι 'αυτό δεν υπάρχει κλασικός αριθμός λογαριασμού. Το PayPal επιτρέπει την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών σε τρίτους ή τη λήψη πληρωμών. Το PayPal αναλαμβάνει επίσης τις λειτουργίες του διαχειριστή και προσφέρει υπηρεσίες προστασίας αγοραστών. Η ευρωπαϊκή εταιρεία διαχείρισης του PayPal είναι το PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο.

Εάν το υποκείμενο δεδομένων επιλέξει το "PayPal" ως επιλογή πληρωμής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγγελίας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, τα δεδομένα του υποκειμένου δεδομένων θα μεταδοθούν αυτόματα στο PayPal. Επιλέγοντας αυτή την επιλογή πληρωμής, το υποκείμενο των δεδομένων συναινεί στη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για την επεξεργασία των πληρωμών. Τα προσωπικά δεδομένα που αποστέλλονται στο PayPal είναι συνήθως το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διεύθυνση IP, ο αριθμός τηλεφώνου, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου ή άλλα δεδομένα που απαιτούνται για την επεξεργασία πληρωμών. Για την εκτέλεση της σύμβασης αγοράς, είναι απαραίτητα και αυτά τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία σχετίζονται με την αντίστοιχη εντολή.

Σκοπός της διαβίβασης των δεδομένων είναι η επεξεργασία των πληρωμών και η πρόληψη της απάτης. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα παρέχει στο PayPal προσωπικά στοιχεία, ιδίως εάν υπάρχει νόμιμο συμφέρον για τη μεταφορά. Τα προσωπικά δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ του PayPal και του υπεύθυνου επεξεργασίας μπορούν να μεταφερθούν μέσω του PayPal στους οργανισμούς αναφοράς πιστώσεων. Αυτή η διαβίβαση έχει ως στόχο τον έλεγχο της ταυτότητας και της πιστοληπτικής ικανότητας. Η PayPal μπορεί να αποκαλύψει προσωπικές πληροφορίες σε θυγατρικές και παρόχους υπηρεσιών ή υπεργολάβους, στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων ή για την επεξεργασία των δεδομένων εξ ονόματος του. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή του για τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων έναντι του PayPal. Η ανάκληση δεν επηρεάζει τα προσωπικά δεδομένα τα οποία πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία, χρήση ή μετάδοση για (συμβατική) επεξεργασία πληρωμής. Ή ισχύουσα πολιτική απορρήτου του PayPal είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full.

16. Πληρωμή: πολιτική απορρήτου Stripe ως μέθοδο πληρωμής

Για να εξασφαλίσουμε την ασφαλή πληρωμή, χρησιμοποιούμε τη Stripe ως πάροχο υπηρεσιών πληρωμών τρίτου μέρους. Χρησιμοποιούμε τη Stripe για να επεξεργαστούμε τις περισσότερες πληρωμές που γίνονται σε εμάς και σε άλλους Χρήστες. Για τους σκοπούς αυτούς, μοιραζόμαστε στοιχεία, όπως το όνομά σας, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, την ημερομηνία γέννησης και, κατά περίπτωση, τον αριθμό Εμπορικού Επιμελητηρίου και το ΑΦΜ, με τη Stripe μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης. Η Stripe χρησιμοποιεί και επεξεργάζεται αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου του Stripe https://stripe.com/nl/privacy.

17. Νομική βάση της επεξεργασίας

Το άρθρο 6 I lit. Ένας GDPR εξυπηρετεί την εταιρεία μας ως τη νομική βάση για τις εργασίες επεξεργασίας όπου λαμβάνουμε τη συγκατάθεση για έναν συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι αναγκαία για την εκτέλεση μιας σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος, όπως π.χ. για τις εργασίες επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για την προμήθεια αγαθών ή την παροχή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ή ανταλλάγματος, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 I lit. b GDPR. Το ίδιο ισχύει και για τις εργασίες επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των προσυμβατικών μέτρων, για παράδειγμα σε περιπτώσεις διερεύνησης των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας. Εάν η εταιρία μας υπόκειται σε νομική υποχρέωση που απαιτεί την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όπως η εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 I, γ GDPR.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτείται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή ενός άλλου φυσικού προσώπου. Αυτό θα συνέβαινε, για παράδειγμα, εάν ένας επισκέπτης στις εγκαταστάσεις μας τραυματίστηκε και το όνομα, η ηλικία, η ασφάλιση υγείας ή άλλες σημαντικές πληροφορίες θα έπρεπε να μεταβιβαστούν σε γιατρό, νοσοκομείο ή άλλο τρίτο μέρος. Στη συνέχεια, η επεξεργασία θα βασίζεται στο άρθρο 6 I lit. d GDPR βασίζονται. Τελικά, οι εργασίες επεξεργασίας θα μπορούσαν να βασιστούν στο άρθρο 6 I lit. f GDPR βασίζονται. Σε αυτή τη νομική βάση απαιτούνται επεξεργασίες που δεν καλύπτονται από καμία από τις προαναφερθείσες νομικές βάσεις, εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων της εταιρείας μας ή τρίτου μέρους, εκτός εάν επικρατούν τα συμφέροντα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες του συγκεκριμένου προσώπου. Τέτοιες διαδικασίες επεξεργασίας επιτρέπονται ιδιαίτερα σε εμάς επειδή έχουν αναφερθεί ρητά από τον ευρωπαίο νομοθέτη. Συναφώς, θεώρησε ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί έννομο συμφέρον αν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι πελάτης του υπεύθυνου επεξεργασίας (αιτιολογική σκέψη 47, δεύτερη πρόταση, GDPR).

18. Επιλέξιμα συμφέροντα επεξεργασίας που επιδιώκονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από τρίτο μέρος

Είναι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασισμένη στο άρθρο 6 I, f GDPR είναι το νόμιμο συμφέρον μας να διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας προς όφελος όλων των εργαζομένων και των μετόχων μας.

19. Διάρκεια για την οποία αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα

Το κριτήριο της διάρκειας της αποθήκευσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η αντίστοιχη περίοδος υποχρεωτικής κράτησης. Μετά την εκπνοή της προθεσμίας, τα αντίστοιχα δεδομένα διαγράφονται κανονικά, εάν δεν απαιτείται πλέον η εκτέλεση της σύμβασης ή η ανάληψη σύμβασης.

20. Νομικές ή συμβατικές διατάξεις για την παροχή προσωπικών δεδομένων. Αναγκαιότητα για τη σύναψη της σύμβασης. Υποχρέωση του υποκειμένου των δεδομένων να παρέχει τα προσωπικά δεδομένα. πιθανές συνέπειες της μη παροχής

Διευκρινίζουμε ότι η παροχή προσωπικών πληροφοριών απαιτείται εν μέρει από το νόμο (όπως οι φορολογικοί κανονισμοί) ή μπορεί να προκύψει από συμβατικές ρυθμίσεις (όπως λεπτομέρειες σχετικά με τον ανάδοχο). Ενίοτε μπορεί να είναι απαραίτητο να συναχθεί μια σύμβαση ότι ένας πληγέντας μας παρέχει προσωπικά δεδομένα τα οποία πρέπει στη συνέχεια να υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς. Για παράδειγμα, το υποκείμενο των δεδομένων είναι υποχρεωμένο να μας παράσχει προσωπικά στοιχεία όταν η εταιρεία μας συνάπτει σύμβαση μαζί της. Η μη παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα σήμαινε ότι η σύμβαση με τον ενδιαφερόμενο δεν θα μπορούσε να κλείσει. Πριν από την παροχή προσωπικών δεδομένων από τον ενδιαφερόμενο, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επικοινωνήσει με έναν από τους υπαλλήλους μας. Ο υπάλληλος μας θα ενημερώνει το άτομο κατά περίπτωση εάν η παροχή των προσωπικών δεδομένων απαιτείται από το νόμο ή τη σύμβαση ή απαιτείται για τη σύναψη της σύμβασης, εάν υπάρχει υποχρέωση παροχής των προσωπικών δεδομένων και των συνεπειών της μη παροχής των προσωπικών δεδομένων.

21. Ύπαρξη αυτόματης λήψης αποφάσεων

Ως υπεύθυνη εταιρεία, αποφεύγουμε την αυτόματη λήψη αποφάσεων ή τη δημιουργία προφίλ.

Your cart is empty.

Continue Browsing